Vijeće srpske nacionalne manjine

Cilj Vijeća je zaštita i promicanje interesa pripadnika srpske nacionalne manjine u skladu s odredbama Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

Ciljevi se ostvaruju:

  • predlaganjem mjera tijelima državne, odnosno jedinici samouprave Općine Petlovac za unapređivanje položaja srpske nacionalne manjine, uključujući davanje prijedloga općih akata kojima se uređuju pitanja od značaja za srpsku nacionalnu tijelima koja ih donose.
  • isticanjem kandidata za dužnosti u tijelima državne uprave i tijelima jedinica samouprave – Općine Petlovac.
  • obavještavanjem o svakom pitanju o kome će raspravljati radna tijela Općine Petlovac, a tiču se položaja srpske nacionalne manjine.
  • davanjem mišljenja i prijedloga na programe radijskih i televizijskih postaja te napisa u tiskanim medijima koji su namijenjeni nacionalnim manjinama ili se odnose na manjinska pitanja.
  • davanje mišljenja i prijedloga te poduzimanje aktivnosti vezanih uz obrazovanje na jeziku nacionalne manjine.
  • davanjem mišljenja prijedloga te poduzimanjem aktivnosti vezanih uz unapređivanje stanja i situacije nacionalne manjine na planu kulture.
  • organiziranjem savjetovanja te
  • kroz druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva u skladu sa programom rada Vijeća.